اخبار و تازه ها

گزارش تصويري از بازديدهاي علمي دانشجويان

بازديد دانشجويان رشته مكانيك خودرو آموزشكده و اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان از تاسيسات سد زاينده رود 

photo ۲۰۱۹ ۰۵ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۱۶

 

photo ۲۰۱۹ ۰۵ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۲۳

 

photo ۲۰۱۹ ۰۵ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۲۷

 

photo ۲۰۱۹ ۰۵ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۳۳

 

photo ۲۰۱۹ ۰۵ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۳۵

 

 بازديد دانشجويان پسر رشته ساختمان و معماري آموزشكده و اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان سما از خانه تاريخي دادخواه 

photo ۲۰۱۹ ۰۳ ۰۹ ۰۷ ۴۹ ۲۱

photo ۲۰۱۹ ۰۳ ۰۹ ۰۷ ۴۹ ۱۷ 

 photo ۲۰۱۹ ۰۳ ۰۹ ۰۷ ۴۸ ۴۲

 photo ۲۰۱۹ ۰۳ ۰۹ ۰۷ ۴۸ ۴۵

 

photo ۲۰۱۹ ۰۳ ۰۹ ۰۷ ۴۹ ۲۷

 

photo ۲۰۱۹ ۰۳ ۰۹ ۰۷ ۴۹ ۲۹

 

بازديد دانشجويان رشته ساختمان از شركت بتن اسپادانا

photo ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۲۰ ۱۹ ۱۹ 

photo ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۲۰ ۱۹ ۳۳

 

photo ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۲۰ ۱۹ ۴۴

photo ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۲۰ ۱۹ ۵۷

 

photo ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۲۰ ۲۰ ۱۶

photo ۲۰۱۸ ۱۲ ۰۶ ۲۰ ۲۰ ۲۰

 

بازديد دانشجويان ،‌از نمايشگاه بين المللي اتوكام اصفهان 

DSC00244

DSC00246

 

DSC00263

 

بازديد رشته ساختمان و معماري آموزشكده و اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان از كارخانه و شركت مهندسي خونه 

 

photo ۲۰۱۹ ۰۵ ۰۲ ۰۴ ۴۵ ۰۲