اطلاعیه ها

درخواست مجوز سنوات تحصيلي

اطلاعيه آموزشي

به اطلاع مي رساند با استناد به بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد، از اين به بعد دانشجوياني كه سنوات تحصيلي آنان (بنابر توضيحات ذيل برگه) به اتمام رسيده است و يا درخواست اخذ بيش از 4 واحد امتحان معرفي به استاد را دارند بايد از طريق سامانه   www.simad.iau.ir درخواست خود را ثبت نمايند و سپس ثبت درخواست خود را جهت انجام مراحل تكميلي به اطلاع اداره آموزش برسانند.

قابل ذكر است عواقب كار دانشجوياني كه در خصوص ثبت درخواست خود اقدام نكرده و يا دير اقدام نمايند به عهده ي شخص دانشجو مي باشد.

*تعداد ترمهاي گذرانده جهت در خواست مجوز سنوات تحصيلي:

1.دانشجويان دختر و يا دانشجويان پسر داراي پايان خدمت و يا معافيت دائم خدمت پس از پايان ترم ششم تحصيلي.

2.دانشجويان پسر مشمول ،پس از پايان ترم پنجم تحصيلي.

تذكر:دانشجويانيكه مايل به گذراندن دروس معرفي به استاد مي باشند بايد پس از اعلام و قطعي شدن نمرات پايان ترم ، جهت 5 تا 8 واحد درخواست مجوز در سايت مذكور را بنمايند.

اداره آموزش