حراست

حراست مرکز آموزشی و فرهنگی سما نجف آباد

 


 

حراست


 

 

 

 

حفاظت IT

امروزه امنیت فضای دیجیتال وجه تازه ای از امنیت ملی هر کشور را به تصویر می کشد، لذا لازم است به موازات توسعه سریع کاربری های گوناگون فناوری اطلاعات و ارتباطات در زیربخشهای مختلف با شناخت دقیق زیرساختهای کلیدی کشور که وابستگی حیاتی به اطلاعات دارند و سپس برنامه ریزی، سازماندهی و سرمایه گذاری مناسب جهت حفاظت از این زیرساختها سیر توسعه همه جانبه کشور در دستیابی به جامعه دانایی محور هموار گردد.  


  حفاظت فیزیکی


ا
هم وظایف بخش حفاظت فیزیکی عبارتند از :

  • انجام اقدامات و پیش بینی های لازم به منظور جلوگیری از حوادث و سوانح احتمالی
  • طبقه بندی تاسیسات به منظور تامین حفاظت مورد نیاز آنها
  • تهیه و تدوین ضوابط و مقررات شناسایی و کنترل تردد مراجعان،کارکنان وخودروها
  • صدور دستورالعمل های لازم و نظارت به اجرای آنها در زمینه حفاظت تاسیسات
  • آموزش و توجیه کارکنان در خصوص مراقبت ها، حفاظت از تاسیسات و اماکن مجموعه
  • کنترل تردد کارکنان و مراجعین در حیطه تاسیسات و اماکن سازمان