گروه الکتروتکنیک

گروه الکتروتکنیک

 

 

معرفی مدیر گروه

 
 

مهندس امیر حسین عشقی  

 رشته  تحصیلی :   کارشناس ارشد الکتروتکنیک

 سمت : مدیر گروه الکتروتکنیک


 
 


 لیست کلی دروس رشته الکتروتکنیک - برق صنعتی

  چارت دروس رشته الکتروتکنیک - برق صنعتی

 برنامه پیشنهادی رشته الکتروتکنیک - برق صنعتی  

   
 

IMG 7831

IMG 7848

IMG 7851

IMG 7853

IMG 7855