مدیر پشتیبانی

مدیر پشتیبانی

 

  

فرج اله مظاهری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری

سمت : مدیر پشتیبانی