مدیر مالی

امور مالی

 

3         4      

محمد موحدی

مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری

سمت : مدیر امور مالی آموزشکده