اداره آموزش

آموزش

      daneshjooee                           


  معرفی مدیر آموزش

نام و نام خانوادگی :      ابراهیم محمودی 

مدرک و رشته تحصیلی :      کارشناس ارشد تاریخ 

 


 

قوانین آموزشی

پذیرش تداخل دروس توسط سیستم در حین انتخاب واحدامکان پذیر نبوده لذا در انتخاب دروس خود دقت نمائید که تداخل ساعت کلاس - تداخل ساعت امتحان  نداشته باشد .  متذکر می شود طبق آئین نامه آموزشی اگر درس پیش نیازی توسط دانشجو در ترم قبل گرفته شده باشد ولی نمره قبولی از آن اخذ نکرده است یا حذف کرده باشد این درس بعنوان هم نیاز محسوب شده و دانشجو موظف است در ترم جاری هر دو را با هم اخذ نماید .  ضمنا دانشجویان به تمامی هشدار های سیستمی از قبیل عدم رعایت همنیاز و پیشنیاز دقت نموده و در صورتیکه در ردیف دروس انتخابی علامت * مشاهده شد حتما با ادراه آموزش هماهنگی لازم نمائید .

دروس ارائه شده در هر نیمسال در سامانه دانشجویی لینک " دروس ارائه شده " قابل مشاهده می باشد . لذا دانشجو با زدن یک حرف از درس مربوطه و زدن دکمه جستجو می تواند اطلاعات دروس خود از قبیل نام استاد - ساعات تشکیل کلاس - تاریخ امتحان و ... را مشاهده نماید .