امور پژوهشی

امور پژوهشی

anjpman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی مدیر پژوهشی :

نام  و نام خانوادگی :     مهندس  مهدي ترابي فرد

مدرک  و رشته تحصیلی   :     کارشناسي الكترونيك  


 

 

اداره پژوهش آموزشکده بستر لازم را برای فعالیتهای پژوهشی دانشجویان و شرکت تیمهای دانشجویی در جشنواره های مختلف علمی ـ پژوهشی فراهم می آورد. طرح ها و فعالیتهای پژوهشی پیشنهادی دانشجویان می توانند پس از تصویب در شورای پژوهشی آموزشکده از محل بودجه پژوهشی مورد حمایت مالی قرار گیرند.