دفتر ارتباط با صنعت

دفتر ارتباط با صنعت

download 3    download 2

اطلاعیه کارآموزی :

دانشجویانی که درس کارآموزی اخذ نموده اند فرمهای ذیل را از سایت دانلود و طبق دستورالعمل نسبت به تکمیل فرمها اقدام نمایند .


- دریافت فایل مراحل کارآموزی


- دریافت  فرم شماره 1


دریافت فرم شماره 2


دریافت فرم شماره 3


- دریافت نمونه گواهی پایان کارآموزی