گروه الکترونیک

گروه الکترونیک

 

معرفی مدیر گروه

 

امیر حسین عشقی  

 رشته  تحصیلی :   کارشناس ارشد الکتروتکنیک 

 سمت : مدیر گروه الکترونیک


 
 

لیست کلی دروس رشته الکترونیک

  چارت دروس رشته الکترونیک

 برنامه پیشنهادی رشته الکترونیک