گروه تربیت بدنی

گروه تربیت بدنی

 

معرفی مدیران گروه

 
 

نام و نام خانوادگی :   فردوس عبدالهی 

 رشته  تحصیلی :   کارشناسی ارشد روانشناسی

 سمت :             مدیر گروه تربیت بدنی  


نام و نام خانوادگی :  سید ضیاء الدین رضوی 

رشته تحصیلی :     کارشناسی ارشد تربیت بدنی 

سمت :   مدیر گروه تربیت بدنی 


 
 

-لیست دروس رشته تربیت بدنی