گروه ساخت و تولید

گروه ساخت و تولید

 

معرفی مدیر گروه

 
 

نام و نام خانوادگی :   حسنعلی فروزان

 رشته  تحصیلی :   کارشناس ارشد مکانیک 

 سمت :       مدیر گروه ساخت و تولید


 
 

 
لیست دروس رشته ساخت و تولید

معرفی رشته ساخت و تولید