گروه طراحی دوخت

گروه طراحی دوخت

 

معرفی مدیر گروه

 
 

نام و نام خانوادگی :   فردوس عبدالهی 

 رشته  تحصیلی :   کارشناسی ارشد روانشناسی

 سمت :             مدیر گروه طراحی دوخت