گروه مکانیک خودرو

گروه کاردانی فنی مکانیک خودرو

 

معرفی مدیر گروه

 
 

 نام و نام خانوادگی  :   حسنعلی فروزان  

 رشته  تحصیلی :   کارشناسی ارشد مکانیک

 سمت :     مدیر گروه کاردانی فنی مکانیک خودرو   


 
 

 
-  لیست دروس رشته مکانبک خودرو 

-  معرفی رشته مکانیک خودرو