گروه کامپیوتر

گروه کامپیوتر

 

معرفی مدیر گروه

 
 

نام و نام خانوادگی :    محمد رضا فرقانی  

 رشته  تحصیلی :   کارشناسی ارشد کامپیوتر

 سمت : عضو هیات علمی تمام وقت و مدیر گروه کامپیوتر 

 
 
 

لیست دروس رشته کامپیوتر  

 

لیست دروس پیشنهادی در هر ترم