گروه کودک یاری

گروه کودک یاری

 

معرفی مدیر گروه

 
 

نام و نام خاناودگی :    فردوس عبدالهی 

 رشته  تحصیلی :   کارشناسی ارشد روانشناسی

 سمت :       مدیر گروه کودک یاری 


 
 

 

-  لیست دروس رشته کودک یاری