امور دانشجویی

امور دانشجویی

معرفی مدیر امور دانشجویی :

نام     :   محمد  

نام خانوادگی     :   سورانی

مدرک و رشته تحصیلی  :     ارشد مدیریت ورزشی